ආපදාව ආශිර්වාදයක් කරගනිමු!

කොරෝනා මර්ධනයට දියත් කොට ඇති රජයේ වැඩපිළිවෙලට සම්පූර්ණ සහයෝගය දක්වන්න.
Give your fullest support to the program launched by the government to control the spread of the Corona Virus.
கொரோனா வைரஸ் பரவுவதைக் கட்டுப்படுத்த அரசாங்கத்தால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திட்டத்திற்கு உங்கள் முழு ஆதரவை வழங்குங்கள்