ඔබ ගෙදර ඉන්න ඔබ රකින්න අපි වැඩට යන්නම්.

ඔබ ගෙදර ඉන්න ඔබ රකින්න අපි වැඩට යන්නම්.#COVID19SL #SriLanka #CoronaVirus #ThinkFirst#මොහොතක්සිතන්න#முதலில்சிந்தியுங்கள்

Posted by Sarvodaya-Fusion on Sunday, April 5, 2020