කොරෝනා ආපදාව අතරේ අන්තර්ජාල හැකර්ලා ඔබවද ඉලක්ක කල හැක!

කොරෝනා ආපදාව අතරේ අන්තර්ජාල හැකර්ලා ඔබවද ඉලක්ක කල හැක! ඔබ මේ ගැන දැනුවත්ද?
Cyber crimes have not diminished amidst the rapid spread of the #Coronavirus. Be alert, do not open attachments or open links unless they are from reliable sources as they could be malware.
#නොමගනොයමු #SriLanka

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3533140006714859&set=pcb.3533149716713888

https://www.instagram.com/p/B-Fuv0DBar4/