කොරෝනා පිළිබඳව පැතිරෙන තොරතුරැ සීරැමාරැවට තෝරා බේරා ගන්න.

කොරෝනා පිළිබඳව පැතිරෙන තොරතුරැ සීරැමාරැවට තෝරා බේරා ගන්න. සමාජ ජාල හරහා පැතිරෙන තහවුරැ නොකළ තොරතුරැ බැහැර කරන්න. සෑම විටම රජය විසින් අනුමත නිවේදන පමණක් පිලිගන්න.
Be vigilant about messages on #Coronavirus. Ignore messages from unconfirmed sources. Follow at all times only the messages from Government approved sources.
கொரோனா வைரஸ் குறித்த செய்திகளைப் பற்றி விழிப்புடன் இருங்கள்.
உறுதிப்படுத்தப்படாத மூலங்களிலிருந்தான செய்திகளைப் புறக்கணியுங்கள்.
எல்லா நேரங்களிலும் அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூலங்களிலிருந்து வரும் செய்திகளை மட்டும் பின்பற்றுங்கள்.
https://www.facebook.com/photo?fbid=3528292460532947&set=pcb.3528295753865951
https://www.instagram.com/p/B-BvvhyhC_v/