මගේ වගකීම්…

මම පිටරටක සිට මෑතකදී ආපු කෙනෙක් නම් මගේ වගකීම් මොනවද?
கோவிட்-19 தொற்றுள்ள நாட்டிலிருந்துவந்தாள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
What should I do if I returned from a country with a #COVID19 outbreak?
Pictures via UNDP Sri Lanka