1390 ක්ෂණික දුරකතන අංකය

කැස්ස, සෙම්ප්තිශ්යාව හෝ ශ්වසන අපහසුතා පවතින්නේ නම් එක් වරම රෝහලට නොගොස් 1390 ක්ෂණික දුරකතන අංකය අමතා උපදෙස් ලබා ගන්න!
අනෙක් අයටත් කියන්න.
https://www.facebook.com/sarvodaya.fusion/posts/3569481043080755