කොරෝනා අසාදන තත්වය හෝ වෛරසය ගැන නිවැරදි තොරතුරු දැනගැනීමට අවශ්‍යද?

පහත අංක අමතා නිවැරදි තොරතරු ලබාගන්න. මිතුරන් අතරේ ශෙයාර් කරගන්න. #නොමගනොයමු #CoronaVirus #Corona #SriLanka https://www.facebook.com/photo?fbid=3518462031515990&set=a.714167171945504 https://www.instagram.com/p/B950vRkh7eH/

කොරෝනා අසාදන තත්වය හෝ වෛරසය ගැන නිවැරදි තොරතුරු දැනගැනීමට අවශ්‍යද? Read More »